Obchodné podmienky

           Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky


                                              I.   

Vymedzenie pojmov

1.Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť: SAMYA s.r.o. so sídlom Vinodol 11 , 95106 Vinodol.

2.Predávajúcim je spoločnosť : SAMYA,s.r.o.Vinodol 11, 95106 Vinodol.

3. Dodavateľom tovarov a služieb ponúkaných na internetovej stránke  www.tiptopnechty.sk  je spoločnosť : SAMYA,s.r.o. so sídlom Vinodol 11, 95106 Vinodol

4.Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky  www.tiptopnechty.sk, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami , reklamačnými podmienkami a prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov si objednal tovar alebo službu. Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar za účelom jeho predaja iným osobám , za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či podnikania.

5.Internetový obchod je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6.Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach internetového obchodu.

7.Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. objednávkaje kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

8.Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej a telefonickej komunikácie.

II.

Cena

1.Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH.

2.Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu v momente vykonania objednávky.

III.

Objednávka

1.Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov a služieb kupujúcim vrátane kompletnáho vyplnenia objednávkového formulára.Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo službu.

2.Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a slžieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebitľa záväznou.

3.Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kpujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4.Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.Tento email nie je potvrdením tovaru v zmysle ods.3. tohto článku.

4.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

IV.

Platobné podmienky

 1.Za tovar a služby v internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi :

    a,platba na dobierku /platíte priamo poštárovi alebo pri prebratí tovaru na pošte

    b,platba prevodom  na základe zálohovej faktúry - vopred / tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

    c, platba pri osobnom prevzatí v štúdiu

    c,platba na základe darčekového poukazu

2.Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového kupónu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3.Doplatky pre jednotlivé možnosti sú uvedené v článku VI. týchto všeobecných obchodných podmienok.

V.

Dodacie podmienky

1.Predávajúci je povinný v lehote do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak , alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota..

2.Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3.Ak sa v objednávke nachádza tovar aleb časť z neho nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4.Spolu s tovarom je zasielaná faktúra /daňový doklad/, návod ako aj ostatné dokumenty k tovaru.

5.Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6.Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty,a.s.

VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1.Pri platbe na dobierku Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní / 2. trieda / po expedícii, účtujeme 2.80.- eur.

2.Pri platbe vopred na bankový účet na základe faktúry účtujeme pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu  1.50.- eur.

3.Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandartnom /vyššie uvedenom/ postupe pri zasielaní tovaru.

4.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

VII.

Prevod vlastníckeho práva

1.Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2.Tovar alebo služby na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

VIII.

Storno objednávky

1.Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

IX.

Práva spotrebiteľa a vrátenie tovaru bez udania dôvodu

1.Spotrebiteľ má právo na základe zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a posytovaní služieb na základe uzatvorenej zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len ako zákon / podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodane tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť alebo poslať poštou  najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebietľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo osobne doručiť predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá bola doručená s tovarom najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia.Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópie a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár : Odstúpenia od kúpnej zmluvy , v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje označené s hviezdičkou.

3.Tovar nezasielajte dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.

4.Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar, službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods.3)zákona č. 102/2014 Z.z. ako aj nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy , avšak nemusí vrátiť peniaze  skôr ako mu je doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5.Náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ .

6.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods.6 písm. a,až l, zákona č. 102/2014 Z.z.

7.Na účely zistenia povahy, charekteristík a funkčnosti tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipuovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnom predaji, čím sa rozumie povinnosť vrátenia tovaru s originánym obalom./UV gély uzatvorené s ochranným obalom/ a pod.

8.Spotrebitľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru,ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.

X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci

2.Kupujúci je povinný : prevzať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovať neprušenosť obalu resp.samotný tovar pri jeho preberaní.

3.Predávajúci je pvinný : dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množsteve a v dohodnutej cene. Zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru /Fa. za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka, reklamačný list/ spolu s objednaným tovarom.

XI.

Ochrana osobných údajov

1.Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.Prevádzkvateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3.Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné údaje : titul,meno, priezvisko, adresa, adresa doručenia, telefńne číslo a e-mailová adresa.

4.Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

6.Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú adresu, telfonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7.Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.A z našej strany Vami poskytnuté údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

XII.

Zmluvná pokuta

1.Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť zmluvnú pokutu vo výške 10 Eur /slovom desať eur/ v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od prepavcu nevyzdvihol v určenej lehote a tak bol tovar vrátený späť predávajúcemu, alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom si ho neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X bod. 2.

2.Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenapnenie kúpnej zmluvy.

                                                                                              XIII.

                                                                                   Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných a reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto boli prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2.Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3.Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasil s ich znením.

4.Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

5.Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

6.Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných častiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb. Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7.Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 18.júla 2014

Vo Vinodole 18.júla 2014

Angelika Šafárová - konateľ spoločnosti

                                                                   Reklamačné podmienky internetového obchodu

                                                             neoddelitľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1.Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade § 151a Občianskeho zákonníka

3.Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom,postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo pramo od predávajúceho ak si tovar preberá osobne v deň jeho prevzatia.

4.Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobené kupujúcim
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
7.Zo zodpovednosti za vady sú tiež vyňaté vady , ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
8.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho častí spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
9.Reklamovaný tovar je potrebné zaslať doporučene ako poistenú zásielku na adresu uvedenú v kontaktoch. Tovar je potrebné riadne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu.K tovaru je potrebné pripojiť k´piu dokladu o kúpe / faktúra/ a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár . http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf  Reklamáciu je potrebné zaslať písomne poštou (nie formou e-mailu) alebo osobne .
10.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11.Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie
  • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
  • pri výskyte neodsrtrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy
  • v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy./vrátenie peňazí/ Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
  • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
12.Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu /podľa pokynov pri preberaní tovaru/ je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim aby si balík prezreli ešte pred jeho prevzatím a zaplatením. Na pohľad poškodení balík nepreberajte !
13.Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
14.Kontakt SAMYA,s.r.o. Vinodol 11, 95106 Vinodol , info@tiptopnechty.sk
Vo Vinodole 18.júla.2014